תקנון הגרלה

 

 

בין התאריכים 13.04.2022-28.04.2022 תערוך חברת א.ש קאסה שיווק והפצה, ח.פ. 516476942 הגרלה שתפורט בתקנון הבא.

הוראות כלליות

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

"החברה ו/או קוזי קאסה" – חבא.ש קאסה שיווק והפצה, ח.פ. 516476942, מרחהרציף 12, בית יהושע.

א.        "הוראות ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ב.      "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן

ג.      "הפרסום" - ב-29.04.2022 יפורסם שם הזוכה בהגרלה

"הפרס״: 2500 ש"ח לרכישה באתר החברה

"זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, אשר עונה על התנאים בפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק, ששמו עלה בהגרלה.

"ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה.

"עורך ההגרלה" – החברה, ונציגה.

"מוקד המבצע"- מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 09-9677557 ואשר מענו במשרדי החברה ברח' הרציף 12 בית יהושע, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 .

"תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 

תקופת המבצע

המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בחשבון הפייסבוק של החברה, באתר החברה ובחשבון האינסטגרם של החברה, ייערך בין התאריכים
 13.04.2022
ל- 28.04.2022

התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד

כל משתתף אשר יעמוד בתנאי ההגרלה יכנס להגרלה.

                

ההגרלה

ההגרלה תיערך בסיום התחרותבנוכחות ועדת ההגרלה ובה תתברר זהותו של הזוכה.

מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר ברשתות החברתיות. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בס'4 ובפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק,, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

נפסל הזוכה כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, תיערך הגרלה מחודשת.

הפרס יימסר לזוכה באמצעות קוד קופון למימוש באתרלצורך הקנייה

לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.

מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע

פרסום פרטי הזוכה בפרס כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

פירוט הפרס

הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: קוד קופון ע״ס 2500 ש״ח על רכישה באתר.

הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

הזכייה בהגרלה הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

 

שונות

כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.